AsBestMen Oy on erikoistunut asbestin ja muiden haitta-aineiden purku/saneeraustöihin.

Asbestipurkutyöt

Asbestipurkutyöt ovat aina luvanvaraista työtä. Asbestipurkutöissä keskeisinä asioina ovat aina pölynhallinta ja purkutyöntekijän henkilökohtainen suojautuminen asbestipitoiselta pölyltä. AsBestMen Oy on historiansa aikana suorittanut asbestipurkutöitä tuhansissa erilaisissa kohteissa. Pienimillään asbestipurkutyön kohteena voi olla esimerkiksi yksittäisen asunnon keittiö tai kylpyhuone. Suurimmissa projekteissa taas kokonaiset taloyhtiöt tai teollisuuslaitokset.

Asbestipurkutöihin liittyvään lainsäädäntöön tuli vuoden 2016 alussa huomattavia tiukennuksia, joiden tarkoituksena on turvata asbestitöitä tekevien ja muiden ko. tilan käyttäjien turvallisuus.

Asbestipurkutöissä lähtökohtaisena työskentelytapana on aina ns. osastointimenetelmä, jossa purkutyöalue erotetaan ilmastollisesti muista tiloista esimerkiksi kevytrakenteisten muoviseinien avulla ja purkualue alipaineistetaan koko asbestipurkutyön ajaksi. Asbestipurkutyöntekijöiden kulku sulkutilaan tapahtuu kolmiosaisen sulkutunnelin kautta. Näin pystytään tehokkaasti estämään asbestipitoisen pölyn leviäminen purkualueelta. Osastointimenetelmää käytettäessä työn jälkeen osaston ilman puhtaus ja jatkokäytön turvallisuus varmennetaan aina osaston sisältä otetulla ilmanäytteellä, joka analysoidaan puolueettomassa laboratoriossa.

Pienimuotoisissa töissä asbestipurkutöitä voidaan joissain tapauksissa tehdä myös muilla menetelmillä, kuten ns. pussipurkumenetelmä ja kohdepoistomenetelmä. Osastoinnista poikkeavaan menetelmän käyttöön on kuitenkin aina oltava jokin pätevä syy ja menetelmän käytöstä tulee aina sopia kohdekohtaisesti Aluehallintoviraston kanssa.

Muiden haitta-aineiden purkutyöt

Asbestipurkutöiden lisäksi suoritamme myös muiden haitta-aineiden, kuten PAH-pitoisten, PCB-pitoisten ja lyijypitoisten materiaalien purkutöitä. Muiden haitta-aineiden purkutöissä sovelletaan yleisesti asbestipurkutöissä käytettäviä menetelmiä sekä RT- ja Ratu-korttien haitta-ainekohtaisia ohjeistuksia. Yleisin purkumenetelmä on aina osastointi.

Homesaneeraus

Home- ja lahovaurioituneiden rakenteiden saneerauksessa lähtökohtana on aina vaurioituneen eloperäisen materiaalien poisto. Usein homesaneerauksessa myös jäljelle jäävät materiaalit/rakenteet käsitellään homeenestoaineilla. Homesaneerauksessa, kuten myös elottomien haitta-aineiden kohdalla lähtökohtaisena purkutyömenetelmänä on osastointi.

Pölyämättömät purkutyöt

Pölyämättömillä purkutöillä tarkoitetaan sellaisten materiaalien/rakenteiden purkutöitä, jotka eivät sisällä haitallisia/vaarallisia aineita, mutta purkutyöstä syntyvän pölyn hallintaan käytetään asbestin ja muiden haitta-aineiden purkutöissä käytettäviä menetelmiä. Yleisimpänä menetelmänä näissäkin tapauksissa on osastointi, joskin osastointi saatetaan toteuttaa osittain kevennettynä (esimerkiksi sulkutunnelia ei yleensä käytetä).